اقتصاد امسال شك عجیبی به داوطلبا وارد كرد.سبك سوالات واقعا عوض شده بود.از اون سوالای تكراری و یكنواخت خبری نبودكاهش درصد عجیبی رو امسال شاهد بودیم.اقتصاد به سمت مفهومی شدن داره پیش میره پس باید مفهومی تر بخونیم.درك كنیم مطلب رو....

منابع:

كتاب محسن نظری

كتاب 2000تست محسن نظری.

به مرور مطالبت بیشتری در مورد اقتصاد خواهیم گذاشت.